REGULAMIN KONKURSU „Zrób zdjęcie i zgarnij BOXY!”

Catering dietetyczny - REGULAMIN KONKURSU „Zrób zdjęcie i zgarnij BOXY!”
Catering dietetyczny - REGULAMIN KONKURSU „Zrób zdjęcie i zgarnij BOXY!”

REGULAMIN KONKURSU

„Zrób zdjęcie i zgarnij BOXY!”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany „Regulaminem” określa zasady i sposób przeprowadzenia akcji promocyjnej przeprowadzanej pod nazwą „Zrób szczęśliwe zdjęcie i zgarnij BOXY”, dalej zwanej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest firma Centrum Dobrego Smaku S.C. Ewa Grynkiewicz-Tarnowska, Marcin Grynkiewicz, Morliny 15, 14-100 Ostróda, NIP 7412135492, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Celem Konkursu jest zaangażowanie Klientów i pokazanie BOXÓW Szczęścia na zdjęciach.
 4. Konkurs odbywać się będzie w okresie od 3.03.2022 r. do 10.03.2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.03.2022 r.
 5. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej www.boxyszczescia.pl oraz w siedzibie Organizatora.

§ 2 ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. W konkursie mogą wziąć udział tylko pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: „Uczestnik”).
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie przez Uczestnika zdjęcia promującego zdrowy styl życia oraz BOXY Szczęścia i zamieszczenie go w komentarzu pod postem w terminie do 10.03.2022 r.
 3. Zdjęcie musi być wykonane przez Uczestnika i nie może naruszać praw innych osób.
 4. Do 15.03.2022 r. wyłonione zostanie zwycięskie zdjęcie, a ich autor/ka zostanie ogłoszony w osobnym poście na fanpage’u BOXÓW Szczęścia: https://www.facebook.com/boxyszczescia/. Nagroda to tygodniowa dieta od BOXÓW Szczęścia – kaloryczność zależna od potrzeb zwycięzcy.
 5. Zdjęcia biorące udział w Konkursie mogą zostać wykorzystane do promocji BOXÓW Szczęścia na oficjalnym fanpage’u https://www.facebook.com/boxyszczescia/ na Facebooku, Instagramie https://www.instagram.com/boxyszczescia.pl/ lub na stronie https://boxyszczescia.pl/. Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć na tym polu.

§ 3 ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora do 14 dni od wzięcia udziału w Konkursie i opatrzone dopiskiem „Reklamacja – Konkurs”. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Odpowiedź na złożoną reklamację oraz o formie jej rozpatrzenia, nastąpi w formie pisemnej na adres podany przez Uczestnika.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania niniejszego Konkursu w każdym czasie.
 2. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem oraz wyraża zgodę na warunki Konkursu w nich określone.
 3. Zasady Konkursu określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Konkursem mają charakter wyłącznie informacyjny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich pod adresem internetowym: https://boxyszczescia.pl/
 5. Organizator nie ponowi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Zgłoszenie swojego udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z zapoznaniem się przez niego z treścią niniejszego Regulaminu i wyrażeniem przez niego zgody na postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie.